Kochubei V. V.

Year Author(s) Title Number
2004 Kadyliak M. S.
Kochubei V. V.
Onyshchenko T. I.
Розрахунок кінетичних характеристик процесу деструкції паперу № 41