Stekhina V. M.

Year Author(s) Title Number
2007 Stekhina V. M. Мовне маніпулювання в засобах масової комунікації № 1 (45)
2006 Stekhina V. M. Молодіжний тезаурус політичного дискурсу № 43