Experimental research of torques at processing of book blocks counterfoils by disk knives

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Knysh O. B. № 2 (72) 123-129 Image Image

The paper reviews the design and manufacturing of the experimental stand, its main characteristics and adjustment. The question of the experimental measuring of torques has been considered while processing of book blocks counterfoils by disk knives with an angle inclination to them. According to the results of the experimental research we have conducted a quantitative assessment of torques depending on the velocity of the book block transportation, the rotation frequency of disk knives, the type of paper.

Keywords: torque, research, counterfoil, book block, processing, disk knive, velocity, frequency rotation.


  • 1. Knysh, O. B. (2013).Tekhnolohiia obrobky korintsia knyzhkovoho bloka pry nezshyvnomu kleiovomu skriplenni. Tekhnolohichni kompleksy, № 2(8), 95–99 (in Ukrainian).
  • 2. Zadra, V. M. (2003). Kompleksna optymizatsiya zasobiv dlya prorizuvannya riznoprofilnykh otvoriv u paperovo-kartonnykh vyrobakh. Candidate`s thesis. Lviv (in Ukrainian).
  • 3. Rehei, I. I. (2007). Naukovi osnovy rozroblennia enerhooshchadnoi tekhnolohii i zasobiv vyhotovlennia rozghortok kartonnoho pakovannia. Doctor`s thesis. Lviv (in Ukrainian).
  • 4. Ivanko, A. I. (2007). Mekhanika protsesu obrizuvannia knyzhkovo-zhurnalnykh blokiv dyskovymy nozhamy iz planetarnym pryvodom. Candidate`s thesis. Kyiv (in Ukrainian).
  • 5. Kolomiіets, A. B. (2002). Rozrobka tekhnolohichnoho protsesu obrizuvannia dyskretno-dotychnym sposobom knyzhkovo-zhurnalnykh blokiv. Candidate`s thesis. Lviv (in Uk­rainian).
  • 6. Topolnytskyі, P. V. (2002). Vplyv shvydkosti transportuvannia i tovshchyny knyzhkovykh blokiv, dovzhyny rizannia na zusyllia transportuvannia ta moment na pryvodnomu valu pasovykh transporteriv. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 5, 14–16 (in Ukrainian).
  • 7. Knysh, O. B. (2014). Doslidzhennia transformatsii kuta zahostrennia dyskovoho nozha pry obrobtsi korintsia knyzhkovoho bloka perekhresnym metodom. Tekhnolohichni kompleksy, № 1(9), 154–159 (in Ukrainian).