Research of properties of achohol-soluble flexographic printing inks

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kukura V. V., Kukura Yu. A., Misiura M. O. № 2 (72) 130-135 Image Image

Optical and resistant characteristics of prints have been researched in a production environment obtained using three series of alcohol-soluble flexographic printing inks. Practical recommendations have been made for effective use of these inks in flexographic manufacturing processes, based on the studies.

Keywords: flexography, alcohol-soluble inks, prints, optical density, dot gain, ink layer resistance, heat resistance.


  • 1. Fleksografskie kraski: kompleksnyj pohod. (2000). Kiev: UFTA (in Russian).
  • 2. Kashchenko, N. O., & Khokhlova, R. A. (2014). Tendentsii rozvytku fleksohrafichnykh drukarskykh farb. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 3, 28–31 (in Ukrainian).
  • 3. Belkin, D. (2002). S chego nachinaetsja kachestvo, ili Metodika testirovanija i profilirovanija fleksografskogo pechatnogo processa. Flekso Pljus, 4. Retrieved from http://www.kursiv.ru/flexoplus/archive/28/8.html (іn Russian).
  • 4. Hurhal, N. S. Repeta, V. B., & Senkivskyi, V. M. (2013). Bahatokryterialnyi analiz protsesu vuzkorulonnoho UF-fleksohrafichnoho druku. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 1, 83–85 (in Ukrainian).
  • 5. Hurhal, N. S., Repeta, V. B., & Shybanov, V. V. (2012). Optymalni parametry protsesu fleksohrafichnoho drukuvannia samokleiuchykh etyketok. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 4, 86–89 (in Ukrainian).
  • 6. Senkivskyi V. M., Kokhan V. F., Melnykov O. V., Nazarenko O. M. & Lazarenko O. V. (2012). Faktory prohnozuvannia yakosti fleksohrafichnoho druku. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 3, 53–58 (in Ukrainian).