Using logical-cognitive approaches to information protection in automatic ordering at printing companies

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Шепіта П. І., Тупичак Л. Л. № 2 (82) 74-91 Image Image

The subject of scientific works on introduction of modern technologies and systems of automated management of the company, its resources and technical means is analysed and insufficient completeness of researches on features of the complex approach at designing and deployment of innovative means of the production order support is shown. On the basis of certain factors of the company functioning in the newest conditions of the fourth industrial revolution the directions of strategies formation of elements introduction of Industry 4.0 in modern printing companies, and also systems of the information protection at electronic document circulation are caused.

Mechanisms for solving the problems of information risk management in complex management systems of printing enterprises in conditions of uncertainty and in the event of mutual influence of the management system elements on each other are considered. The necessity of using the web portal for formation of printing orders is substantiated, the main components are defined and the levels of access to them are described.

To increase the efficiency of information security of the company intelligent management system, one of the logical-cognitive directions is used - fuzzy logical-cognitive model, which consists in combining the information about the content of threats, vulnerabilities and means of protection. The proposed approaches allowed one to consider the impact of potential attacks on basic information security services. In the process, the principles of information protection in human-independent systems in the automated processing of orders at printing companies are substantiated, based on logical-cognitive methods of assessing the quality of minimizing the risk of loss or modification of information and illegal data acquisition.

Keywords: intelligent control system, web portal, order, non-clear logical-cognitive model, information protection.

doi: 10.32403/0554-4866-2021-2-82-74-91


 • 1. Durniak, B. V., Sabat, V. I., & Shvedova, L. Ye. (2016). Upravlinnia povnovazhenniamy v systemakh zakhystu informatsii. Lviv : UAD (in Ukrainian).
 • 2. Sabat, V. I., Matsiuk, V. V., Musiiovska, M. M., & Kanevska, N. I. (2020). Rozroblennia systemy upravlinnia dostupom do dokumentiv v ASDO dlia polihrafichnykh vydavnytstv: Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 2 (60), 68–74 (in Ukrainian).
 • 3. Shepita, P. I. (2019). Informatsiina model dynamichnoho vebservisu intelektualnoi systemy upravlinnia: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 2 (42), 73–80 (in Ukrainian).
 • 4. Shepita, P. I. (2018). Syntez informatsiinoi modeli intelektualnoho upravlinnia polihrafichnym vyrobnytstvom na osnovi shtuchnykh neironnykh merezh: Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 85, 192–196 (in Ukrainian).
 • 5. Sabat, V. I., & Shepita, P. I. (2018). Funktsionalna model systemy zakhystu avtomatyzovanoi systemy dokumentoobihu: Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 84, 190–195 (in Uk­rainian).
 • 6. Kalashnikov, A. O. (2004). Upravlenie informacionnymi riskami s ispol’zovaniem arbitrazhnyh shem: Sistemy upravlenija i informacionnye tehnologii, 4 (16), 57–61 (in Russian).
 • 7. Kalashnikov, A. O. (2011). Modeli i metody organizacionnogo upravlenija informacionnymi riskami korporacij. M.: Jegves (in Russian).
 • 8. Kalashnikov, A. O. (2008). Organizacionnye mehanizmy upravlenija informacionnymi ris­ka­mi korporacij. M.: PMSOFT (in Russian).
 • 9. Xin, Y., Kong, L., Liu, Z., Chen, Y., Li, Y., Zhu, H., & Wang, C. (2018). Machine learning and deep learning methods for cybersecurity: IEEE Access, 6, 35365–35381 (in English).
 • 10. Apruzzese, G., Colajanni, M., Ferretti, L., Guido, A., & Marchetti, M. (2018). On the effec­tiveness of machine and deep learning for cyber security. 2018 10th International Conference on Cyber Conflict: IEEE, 371–390 (in English).
 • 11. Wickramasinghe, C. S., Marino, D. L., Amarasinghe K., & Manic, M. (2018). Generalization of deep learning for cyber-physical system security: A survey IECON 2018-44th Annual Con­ference of the IEEE Industrial Electronics Society: IEEE, 745–751 (in English).
 • 12. Lysa, N. K., Sikora, L. S., Tkachuk, R. L., Tupychak, L. L., Talanchuk, R. R., Fedyna, B. I., & Fedevych, O. Yu. (2021). Informatsiini ta kohnityvni tekhnolohii otsinky sytuatsii v avtomatyzovanykh systemakh upravlinnia v umovakh dii zavad i faktoriv zboiu: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 1 (45), 110–130 (in Ukrainian).
 • 13. Dzhus, V. (2016). Proektuvannia replikatora dlia koordynuvannia paketiv danykh u malomu polihrafichnomu pidpryiemstvi. Avtomatyzatsiia ta komp’iuterno-intehrovani tekhnolohii u vyrobnytstvi ta osviti: stan, dosiahnennia, perspektyvy rozvytku : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Cherkasy, 40–41 (in Ukrainian).
 • 14. Durniak, B. V., Sikora, L. S., Lysa, N. K., & Yakymchuk, B. L. (2014). Informatsiini tekhnolohii dlia uzghodzhennia i koordynatsii liudyno – mashynnykh system operatyvnoho upravlinnia iierarkhichnymy strukturamy: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu problem modeliuvannia v enerhetytsi im. H. Ye. Pukhova, 71, 42–54 (in Ukrainian).
 • 15. Durniak, B. V. (2002). Prystroi ta systemy tsyfrovoho druku. Lviv : Feniks (in Ukrainian).
 • 16. Barankevych, M. M. (2008). Ekspertni metody v ukhvaleni rishen. Lviv : VTs LNU im. I. Fran­ka (in Ukrainian).
 • 17. Shepita, P. I. (2017). Analiz obchysliuvalnykh platform dlia orhanizatsii zboru danykh na vyrobnytstvi. Tezy dopovidei studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii UAD. Lviv (in Ukrainian).
 • 18. Shepita, P. I. (2016). Klasyfikatsiia system kontroliu ta upravlinnia robochymy protsesamy na pidpryiemstvi. Tezy dopovidei studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Lviv (in Uk­rainian).
 • 19. Shepita, P. I. (2018). Monitorynh yakosti koloroperedachi pry potokovomu opratsiuvanni danykh shtuchnoiu neironnoiu merezheiu. Suchasni metody, informatsiine, prohramne ta tekh­nichne zabezpechennia system keruvannia orhanizatsiino-tekhnichnymy ta tekh­no­lo­hich­ny­my kompleksamy. Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Kyiv, 226–227 (in Ukrainian).
 • 20. Kremsa, O. R. (2017). Zabezpechennia viddalenoi synkhronizatsii kintsevykh korystuvachiv v protsesi vykonannia zamovlennia. Materialy dopovidei studentskoi naukovoi konferentsii. Lviv, 8 (in Ukrainian).
 • 21. Liakh, I. M., Bilak, Yu. Yu., Dankov-Tovtyn, L. Ya., & Stanyshevskyi, V. V. (2015). Vy­ko­rys­tannia perevirky statystychnykh hipotez v informatsiino-tekhnichnii sferi A/V testuvannia ta dotsilnist yoho zastosuvannia: Kvalilohiia knyhy, 2 (28), 82–85 (in Ukrainian).
 • 22. Shepita, P. I. (2021). Otsiniuvannia yakosti proektuvannia interfeisu korystuvacha virtualnoi laboratorii dlia tekhnichnykh spetsialnostei: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 1 (45), 73–80 (in Ukrainian).
 • 23. Shepita, P. I. (2020). Pobudova blok–skhemy rehuliuvannia temperaturnykh pokaznykiv z vykorystanniam shtuchnykh neironnykh merezh. Fizyka, Elektronika, Elektrotekhnika: FEE-2020: materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv ta molodykh vche­nykh. Sumy (in Ukrainian).
 • 24. Shepita, P. I. (2020). Pobudova struktury intelektualnoho upravlinnia tekhnolohichnymy pro­tsesamy polihrafichnoho tsekhu. Avtomatyzatsiia ta komp’iuterno-intehrovani tekhnolohii u vyrobnytstvi ta osviti: materialy vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Cherkasy, 7–9 (in Ukrainian).
 • 25. Kremsa, O. R. (2017). Obmezhennia prav dostupu riznorivnevykh korystuvachiv pid chas stvorennia veb-servisu maloho drukarskoho pidpryiemstva. Avtomatyzatsiia ta komp’iu­ter­no intehrovani tekhnolohii u vyrobnytstvi ta osviti:stan, dosiahnennia, perspektyvy roz­vyt­ku: pratsi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Cherkasy, 94–96 (in Uk­rainian).
 • 26. Shepita, P. I. (2018). Rozshyrennia korporatyvnoi bazy danykh dlia intehruvannia vyrobnychoi telemetrii v navchalnyi eksperyment. Materialy XVIII mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv ta aspirantiv «Drukarstvo molode». Kyiv, 59–61 (in Ukrainian).
 • 27. Shepita, P. I. (2019). Informatsiina model systemy intelektualnoho koordynuvannia protsesiv drukarskoho tsekhu: Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 86, 91–95 (in Ukrainian).
 • 28. Shepita, P. (2018). Evaluation of the quality of polygraphic equipment work at the streaming data processing by the artificial neural network. “Information technologies of printing” DRUKOTECHN-2018: a collection of scientific proceedings of the VII International Scientific and Technical Conference. Lviv, 110–111 (in English).
 • 29. Shepita, P. I. (2019). Proektuvannia neirorehuliatora temperaturnoho rezhymu dlia po­li­hra­fichnoho obladnannia. Suchasni metody, informatsiine, prohramne ta tekhnichne za­bez­pe­chennia system keruvannia orhanizatsiino-tekhnichnymy ta tekhnolohichnymy komp­lek­sa­my. Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Kyiv, 182 (in Uk­rai­nian).
 • 30. Goodall, N. (2020). Non-technological challenges for the remote operation of automated vehicles: Transportation Research, 142, 14–26 (in English).
 • 31. ISO/TS 15311-2:2018. Graphic technology — Print quality requirements for printed matter — Part 2: Commercial print applications utilizing digital printing technologies (in English).
 • 32. Shepita, P. I. (2019). Informatsiina model dynamichnoho vebservisu intelektualnoi systemy upravlinnia: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 2 (42), 73–80 (in Ukrainian).
 • 33. Shepita, P. I. (2017). Rozrobka alhorytmichnykh zasobiv koordynuvannia vyrobnychoho protsesu. Materialy XVII naukovoi konferentsii «Drukarstvo molode». Kyiv, 49–51 (in Uk­rainian).
 • 34. Shepita, P. I. (2020). Tekhnolohiia pryiniattia upravlinskykh rishen v systemi intelektualnoho upravlinnia vyrobnychymy protsesamy. Polihrafichni, multymediini ta web-tekhnolohii (PMW-2020): materialy V mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Kyiv, 57–59 (in Uk­rainian).
 • 35. Barankevych, M. M. (2008). Ekspertni metody v ukhvaleni rishen. Lviv : VTs LNU im. I. Fran­ka (in Ukrainian).
 • 36. Sikora, L. S., Durniak, B. V., Antonyk, M. S., & Tkachuk, R. L. (2013). Kohnityvni modeli formuvannia stratehii operatyvnoho upravlinnia intehrovanymy iierarkhichnymy strukturamy v umovakh ryzykiv i konfliktiv. Lviv : Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
 • 37. Sikora, L., Tkachuk, R., Lysa, N. Dronyuk, I., Fedevych, O., & Navutka, M. (2020). In­for­mation technologies of formation of intellectual decision-making strategies under conditions of cognitive failures. 1st International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk – 2020). Cherson, Ukraine, Octovber 15–16, 2805, 233–254 (in English).
 • 38. Sikora, L., Tkachuk, R., Lysa, N., Dronyuk, I., & Fedevych, O. (2020). Information and Logic Cognitive Technologies of Decision-making in Risk Conditions. IntellTSIS 2020. Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security. (CEUR-WS.org, ISSN 1613-0073) Khmelnytskyi, Ukraine, June 10–12, 2623, 340–356 (in English).
 • 39. Sikora, L. S., Lysa, N. K., Tkachuk, R. L., Navytka, M. L., Sabat, V. I., Fedyna, B. I., & Tupychak, L. L. (2020). Informatsiini tekhnolohii formuvannia stratehii pryiniattia rishen intelektualnym ahentom v tekhnohennykh systemakh za umov kohnityvnykh zboiv: Komp’iu­terni tekhnolohii drukarstva, 1 (43), 71–94 (in Ukrainian).
 • 40. Azhmuhamedov, I. M. (2012). Reshenie zadach obespechenija informacionnoj bezopasnosti na osnove sistemnogo analiza i nechetkogo kognitivnogo modelirovanija. Astrahan’ (in Rus­sian).
 • 41. Fedulov, A. S. (2005). Nechetkie reljacionnye kognitivnye karty: Teorija i sistemy upravlenija, 1, 120–132 (in Russian).
 • 42. Baskakov, A. V., Ostapenko, A. G., & Shherbakov, V. B. (2016). Politika informacionnoj bezopasnosti kak osnovnoj dokument organizacii: Informacija i bezopasnost’, 2, 43–47 (in Russian).
 • 43. Borisova, K. V., & Kudashkin, Ja. V. (2016). Mezhdunarodnaja informacionnaja bezopasnost’ kak osnovopolagajushhij faktor nacional’noj bezopasnosti: Nacional’naja bezopasnost’: protivodejstvie jekstremizmu i terrorizmu i perspektivy preodolenija global’nyh problem, 68–73 (in Russian).
 • 44. Sikora, L. S., Lysa, N. K., Tupychak, L. L., Sabat, V. I., & Navytka, L. M. (2019). Informatsiino-kohnityvni kontseptsii protsesiv intelektualnoi diialnosti osoby pid chas pryiniattia rishen u kryzovykh umovakh: Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 2 (59), 80–89 (in Ukrainian).