Polishchuk I. V.

Year Author(s) Title Number
1985 Anisimova S. V.
Dudiak V. O.
Polishchuk I. V.
Дослідження фотополімерних поліамідних штампів № 21