Polishchuk M. B.

Year Author(s) Title Number
2016 Druk N. R.
Havrysh B. M.
Levytska H. N.
Polishchuk M. B.
Tymchenko O. V.
Research of binarization algorithms in output devices of prepress № 2 (72)