Shpychka S. H.

Year Author(s) Title Number
1989 Bielitska S. I.
Melnyk H. F.
Minova N. V.
Rudnyk M. P.
Shpychka S. H.
Zakharevych M. Y.
Спосіб очистки стічних вод виробництва фотополімерних друкарських форм № 25
1983 Shpychka S. H.
Shybanov V. V.
Vasyliev V. B.
Оптимізація складу світлочутливих фотополімеризуючих композицій № 19