Shypka Z. P.

Year Author(s) Title Number
1983 Havryliuk P. I.
Piddubnyi V. K.
Pushchyna N. A.
Shevchuk Y. P.
Shypka Z. P.
Хроматографічний аналіз метилового ефіру бензоїну № 19