Skyba V. M.

Year Author(s) Title Number
2012 Rozum T. V.
Savchenko K. I.
Skyba V. M.
Zorenko Ya. V.
Концептуальні засади контролю на виробництві № 1 (57)