Vasylchenko V. M.

Year Author(s) Title Number
1973 Vasylchenko V. M. Закон тотожності у редакторській практиці № 9