Vorobiov V. I.

Year Author(s) Title Number
2010 Melnykov O. V.
Pikh I. V.
Shtanhret A. M.
Vorobiov V. I.
Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств № 2 (52)