Shyrokov O. V.

Year Author(s) Title Number
2018 Palamar O. O.
Shakhbazov Ya. O.
Shyrokov O. V.
Shyrokov V. V.
Grinding process technology support № 1 (75)
2011 Shakhbazov Ya. O.
Shyrokov O. V.
Аналіз закономірностей рідкометалевого окрихчення металів № 4 (56)