Petrushka Yu. V.

Year Author(s) Title Number
2012 Ovsiak O. V.
Ovsiak V. K.
Petrushka Yu. V.
Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів № 4 (60)